//////

Miesięczne archiwum: Kwiecień 2011

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE

Należałoby tu podjąć próbę odpowiedzi na pytanie, do ja kich wymiarów rzeczywistości składającej się na naszą codzienność odnosi się postawa kreacyjna? Kierunki działania grup alterna­tywnych wskazują, iż aktywność twórcza obejmuje (a w każdym razie obejmować powinna): samego siebie, kontakty z innymi ludźmi, świat idei czy też raczej pojęć ogólnych niezbędnych do opisania i zrozumienia otaczającej rzeczywistości, świat przedmiotów. Jakkolwiek ocenialibyśmy efekty owej kreatyw­ności, społeczności alternatywne rozpoczęły w każdym z wy­mienionych wymiarów rzeczywistości realizację koncepcji twór­czego życia.,,Ja sam” —jako tworzący podmiot, a zarazem przedmiot własnej kreacji. ~Poęzjflciem zmiany stosunku do samego siebie jest zakwe­stionowanie obrazu własnej osobowości ukształtowanego w pro­cesie socjalizacji przez rodzinę, szkołę, miejsce pracy i inne instytucje społeczne i polityczne, z którymi wchodzi w kontakt młody człowiek.

PEŁNIONE ROLE I FUNKCJE

Założenie, iż fo, czym jestem, nie wyczerpuje się w pełnionych rolach i funkcjach, a to, czym być mogę, nie ogranicza się do oferowanych przez oficjalną kulturę dróg samorozwoju. Podejmowane przez grupy alternatywne lub poszczególnych ludzi eksperymenty idą tu w trzech kierun­kach:Rozszerzania świadomości — czy też tworzenia nowej świadomości wykraczającej poza czas pojmowany linearnie — przez praktyki zapożyczone z religii wschodnich ( medytacja transcendentalna). Poszukiwania te prowadzone są także za pomocą halucynogenów, takich jak LSD, używanych w sposób kontrolowany i po uprzednim przygotowaniu psy­chicznym do takiego eksperymentu.Rozbudowywania sfery emocji, intuicji, wrażliwości zmy­słowej zdominowanej w cywilizacji zachodniej’przez intelekt i racjonalność.Uwalniania różnych utajonych możliwości działania, ekspresji, pozwalających na zmianę dotychczasowego trybu życia, otoczenia, zainteresowań.