//////

Miesięczne archiwum: Listopad 2010

SPOSÓB BYCIA CZŁOWIEKA

Sztuka, kreacja jest spo­sobem bycia człowieka w świecie, elementem codzienności, jed­nym z aspektów aktywności skierowanej na zewnątrz i obejmu­jącej różne obszary rzeczywistości, a nie rodzajem aktywności odrębnej, odświętnej, bez której właściwie doskonale można się obejść. To „wmontowanie” twórczości artystycznej w co­dzienność likwiduje podział na twórców i odbiorców, podważa wartość profesjonalizacji działalności artystycznej, godzi w u- przedmiotowienie i komercjalizację sztuki. „Sztuka nie jest działaniem jednostki dla wielu, lecz wspólnym, spontanicznym działaniem” — pisze J. Cage.Zgodnie z tym punktem widzenia zakwestionowaniu ulega także podział czy też raczej oderwanie od siebie pracy i twór­czości, produktywności i sztuki.